لوگوی آژانس طراحی سایت

آقای مددی

مدیر امور مالیکارشناسی حسابداریفارغ التحصیل سال ۱۳۸۹خوش برخورد اما جدی و محکم. مسئول امور مالی و ثبت قراردادها و پیگیری امور حسابرسی.