لوگوی آژانس طراحی سایت

خانم امینی

خانم امینی

مدیر رواط عمومیکارشناسی روان شناسیگرایش علوم اجتماعیفارغ التحصیل سال 1391روابط عمومی بالا و پیگیری امور مشتریان و پشتیبانی آنلاین در زمینه مشاوره تخصصی طراحی سایت و نیاز سنجی مشتریان.